Wyszydełkowany plac zabaw

Pierw­szy na świe­cie plac zabaw wyko­nany na szy­dełku znaj­duje się w Hakone Open Air Museum w Japo­nii. Inspi­ra­cją do powsta­nia tego typu atrak­cji dla dzieci była wystawa Toshiko Horiu­chi, pod­czas któ­rej dwójka dzieci rzu­ciła się na wyszy­deł­ko­waną rzeźbę i zaczęła się po niej wspi­nać. – Wyda­rze­nie to spra­wiło, że spoj­rza­łam na swoje dzieło w inny spo­sób – komen­tuje artystka.

Japoń­ska artystka Toshiko Horiu­chi MacAdam wysta­wiała w gale­rii sztuki swoje duże, wyko­nane na szy­dełku dzieło. W pew­nej chwili pode­szła do niej dwójka dzieci pyta­jąc, czy mogą się wspiąć na „kolo­rowy hamak”. Artystka, cho­ciaż nie­chęt­nie, zgo­dziła się i po chwili obser­wo­wała, jak jej zawie­szona eks­po­zy­cja skręca się i roz­ciąga, pod­czas wspi­naczki roz­ba­wio­nych dzie­cia­ków.

Wtedy wła­śnie w gło­wie Toshiko zro­dził się pomysł. Kilka lat póź­niej MacAdam otwo­rzyła swój pierw­szy, wyszy­deł­ko­wany plac zabaw. Wszystko odbyło się przy współ­pracy inży­nie­rów z TIS & Part­ners i Takano Land­scape Plan­ning, aby zacho­wać wszel­kie warunki bez­pie­czeń­stwa.

Od tam­tego czasu artystka stwo­rzyła kilka dodat­ko­wych zesta­wów, któ­rych zdję­cia zostały nie­dawno po raz pierw­szy udo­stęp­nione w Inter­ne­cie.

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

Źródło: thisiscolossal.com

Komentarz