RPA. Stado słoni zdeptało kłusownika

Wyda­rze­nie miało miej­sce w Parku Naro­dowym Kru­gera w RPA. W sobotę kłu­sow­nik został stra­to­wany przez sło­nie, pod­czas ucieczki przed straż­ni­kami. Kiedy jeden z męż­czyzn został aresz­to­wany, zeznał, że jego grupa wpa­dła na sło­nie i nie był pewien, czy pozo­sta­łym oso­bom udało się uciec – napi­sano w oświad­cze­niu Par­ków Naro­dowych Repu­bliki Połu­dnio­wej Afryki.

Park Naro­dowy Kru­gera jest jed­nym z naj­więk­szych rezer­wa­tów dla zwie­rząt na tere­nie Afryki. Kłu­sow­nicy praw­do­po­dob­nie polo­wali tam na noso­rożce. Kiedy zorien­to­wali się, że zostali zauwa­żeni przez straż­ni­ków „upu­ścili topory oraz torbę z zapa­sami” i zaczęli ucie­kać.

Męż­czy­zna, który został zatrzy­many przez ochronę parku, poin­for­mo­wał, że w trak­cie pościgu „wpa­dli na stado słoni i nie był pewien, czy jego wspól­ni­kom udało się uciec” – podano w oświad­cze­niu.

Pod­czas poszu­ki­wań straż­nicy zna­leźli ucie­ki­niera, który został ciężko stra­to­wany przez sło­nie i uległ poważ­nym obra­że­niom. Trzeci podej­rzany podobno został ranny w oko, ale uciekł, udało się odna­leźć jego kara­bin. Sprawa skie­ro­wana została na poli­cję.

Pow­szechny obo­wią­zek

Dyrek­tor rezer­watu Gareth Cole­man wezwał miesz­kań­ców do pomocy w poszu­ki­wa­niach kłu­sow­nika.

– Kam­pa­nia prze­ciwko kłu­sow­nic­twu jest obo­wiąz­kiem nas wszyst­kich; zagraża ona wielu źró­dłom życia, nisz­czy rodziny i pochła­nia środki do walki z prze­stęp­czo­ścią, które mogłyby zostać wyko­rzy­stane do two­rze­nia miejsc pracy i roz­woju – powie­dział Cole­man.

Dyrek­tor oświad­czył, że „jest dumny z pracy zespo­ło­wej i poświę­ce­nia naszych straż­ni­ków, naszych lot­ni­ków i jed­nostki K9”.

– Życie zostało nie­po­trzeb­nie stra­cone. Tylko dzięki dys­cy­pli­nie, pracy zespo­ło­wej i wytrwa­ło­ści będziemy w sta­nie powstrzy­mać falę kłu­sow­nic­twa na noso­rożce w KNP – pod­kre­ślił Cole­man.

Następ­nego dnia po incy­den­cie, w nie­dzielę, aresz­to­wano na tere­nie Parku także trzech innych męż­czyzn.

„Mamy nadzieję, że te aresz­to­wa­nia sta­no­wią mocną wia­do­mość dla kłu­sow­ni­ków, że jeste­śmy bar­dziej niż zde­ter­mi­no­wani, aby zapew­nić prze­trwa­nie naszego noso­rożca. Mamy stra­te­gie, które pozwolą nam wygrać tę kam­pa­nię. Aresz­to­wa­nia to dobry spo­sób na wzrost morale naszych męż­czyzn i kobiet sto­ją­cych na czele kam­pa­nii prze­ciw kłu­sow­nic­twu” – napi­sał dyrek­tor w oświad­cze­niu prze­sła­nym „CNN”.

Fot. Pixabay

One thought on “RPA. Stado słoni zdeptało kłusownika

  • 21/04/2021 at 12:59
    Permalink

    I ,bardzo dobrze, slonie to inteligentne istoty , czego brakuje wielu homo sapiens

    Reply

Komentarz

%d bloggers like this: