Ruszyła zrzutka na remont auta dla powstańca warszawskiego

Kapi­tan Janusz Walę­dzik jeździ po całej Pol­sce, aby edu­ko­wać dzieci a temat Pow­sta­nia War­szaw­skiego. Jako śro­dek trans­portu służy mu wie­kowe Subaru Leone. Nie­stety jego wysłu­żone auto odmó­wiło posłu­szeń­stwa, a jedy­nym marze­niem powstańca jest to, by odzy­skało dawny blask. Ruszyła zrzutka, dzięki któ­rej samo­chód może zostać wyre­mon­to­wany.

Kapi­tan Janusz Walę­dzik wal­czył w Pow­sta­niu War­szaw­skim, mając zale­d­wie 14 lat. Aby wstą­pić do oddziału, musiał skła­mać, że ma 15 lat. Teraz boha­ter od wielu lat prze­mie­rza Pol­skę, kie­ru­jąc sta­rym Subaru Leone. Jego celem jest edu­ka­cja dzieci, z któ­rymi dzieli się wspo­mnie­niami i opo­wie­ściami z cza­sów wojny.

Wysłu­żone auto odmó­wiło posłu­szeń­stwa

Subaru Leone II gene­ra­cji to uni­ka­towy model. Nie­wiele jest takich aut w Euro­pie.

– Taki samo­chód jest jak czło­nek rodziny. Jeśli się ma rodzinę i się ją kocha, to taki samo­chód też się kocha – mówi Janusz Walę­dzik w roz­mo­wie z Pol­sat News.

W latach 90. auto spro­wa­dził z Holan­dii syn kapi­tana Janu­sza Walę­dzika i poda­ro­wał ojcu na 50. rocz­nicę wybu­chu Pow­sta­nia War­szaw­skiego.

– Mimo 300 tys. kilo­me­trów na licz­niku i 40 lat – samo­chód ni­gdy się nie zepsuł – dodaje powsta­niec.

Uni­kat potrze­buje remontu. Ruszyła zbiórka

Janusz Walę­dzik jeździł swoim zabyt­ko­wym autem po całej Pol­sce w szczyt­nym celu. Prze­mie­rzał kraj, aby odwie­dzać szkoły i dzie­lić się z uczniami wie­dzą o Pow­sta­niu War­szaw­skim. W cza­sie pan­de­mii spo­tyka się z dziećmi w for­mie online, ale ma nadzieję, że już wkrótce będzie mógł wró­cić do oso­bi­stych spo­tkań.

– Nie­raz się uśmie­cham, a nie­raz pła­czę. (…) Wiele moich kole­ża­nek i kole­gów pole­gło – mówi w mate­riale Pol­sat News, wspo­mi­na­jąc powsta­nie.

W Internecie z łatwością można znaleźć linki do relacji z takich spotkań. Oto przykłady niektórych z ostatnich lat:

http://spwyrzysk.pl/2018/niecodzienna-lekcja-historii-z-powstancem-warszawskim/
http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/pamiec/rajd_17a.html
http://www.ii.org.pl/mlodzi.html
http://www.szpbialosliwie.pl/viewpage.php?page_id=57

Aby móc speł­nić marze­nie Janu­sza Walę­dzika, potrzebne są pie­nią­dze. Jacek Pie­śniew­ski, orga­ni­za­tor zbiórki, twier­dzi, że reno­wa­cja samo­chodu to praw­dziwe wyzwa­nie i może sporo kosz­to­wać. Cel zrzutki to 75 tysięcy zło­tych. Pie­śniew­ski zade­kla­ro­wał rów­nież, że nie­wy­klu­czone, iż przy oka­zji uda się wes­przeć Dom Wspar­cia Dla Pow­stań­ców War­szaw­skich.

Jeśli ktoś chciałby wes­przeć akcję, poda­jemy link do zrzutki.

Komentarz