Jak okresowa głodówka wpływa na twoje ciało i mózg?

Nau­kowcy zba­dali wpływ okre­so­wej gło­dówki na orga­nizmy. Wyniki oka­zały się niezwy­kle inte­re­su­jące. Dzięki gło­dówce zwięk­sza się ilość ener­gii uzy­ski­wa­nej ze spa­la­nia tłusz­czu oraz opóź­niają nega­tywne dla ludzi pro­cesy, takie jak demen­cja.

Okre­sowa gło­dówka polega na 8-godzin­nych prze­rwach mię­dzy posił­kami. W ciągu tych 16 godzin w ich cia­łach zacho­dzi ważna zmiana. Oto jak działa ta dieta.

Klu­czowy gli­ko­gen i ener­gia z tłusz­czu

Część ener­gii z posił­ków maga­zy­nuje się w wątro­bie jako gli­ko­gen. Jed­nak po 10–12 godzi­nach nie­je­dze­nia, zapas gli­ko­genu będzie bar­dzo mały. W rezul­ta­cie możemy poczuć się bar­dziej roz­draż­nieni niż zwy­kle, co naukowcy okre­ślają jako „byciem złym z powodu głodu”.

Z dru­giej strony — gdy poziom gli­ko­genu jest niski — adi­po­cyty wypusz­czają tłuszcz do krwio­biegu. Komórki tłusz­czowe tra­fiają pro­sto do wątroby, gdzie zamie­niane są w ener­gię dla ciała i mózgu. Dosłow­nie spa­lasz tłuszcz, by prze­żyć.

Jak wyka­zały bada­nia krwi, u osób, które pościły od 12 do 24 godzin, odno­to­wano 60 proc. wzrost w uzy­ski­wa­niu ener­gii z tłusz­czu. Naj­więk­sza zmiana wystę­po­wała po 18 godzi­nach. To zaleta okre­so­wej gło­dówki — wpro­wa­dza ona Twój orga­nizm w stan ketozy. Wła­śnie dla­tego naukowcy uwa­żają, że sto­so­wa­nie tej diety może być klu­czem do dłuż­szego i zdrow­szego życia.

Ketony i dieta keto­ge­niczna

Pod­czas spa­la­nia tłusz­czu w orga­ni­zmie wydzie­lają się związki orga­niczne zwane keto­nami. Ketony wywo­łują w mózgu pro­duk­cję waż­nego białka zwa­nego neu­ro­tro­ficz­nym czyn­ni­kiem pocho­dze­nia mózgo­wego.

Białko to pomaga budo­wać oraz umac­niać neu­rony i połą­cze­nia ner­wowe w obsza­rach mózgu odpo­wie­dzial­nych za naukę i pamięć. Wyja­śnia­łoby to, dla­czego wzrost pro­duk­cji keto­nów już w ciągu pierw­szych sze­ściu tygo­dni przy­czy­nia się do poprawy pamięci u ludzi z wcze­snymi obja­wami demen­cji.

Zwięk­sza­nie ilo­ści ciał keto­no­wych sto­suje się rów­nież w lecze­niu pacjen­tów cho­rych na epi­lep­sję.

Aby zwięk­szyć pozioma keto­nów, nie trzeba jed­nak pościć. Podobny efekt uzy­skamy, zwięk­sza­jąc w swo­jej die­cie spo­ży­cie pro­duk­tów boga­tych w tłuszcz, a zmniej­sza­jąc węglo­wo­da­nów.

Grupa ludzi, która sto­so­wała tę metodę przez trzy mie­siące, nie tylko utra­ciła wagę i poziom tłusz­czu, ale rów­nież spa­dło im ciśnie­nie krwi i pro­duk­cja hor­monu (IGF-1), odpo­wie­dzial­nego za sta­rze­nie się i cho­ro­wa­nie.

Nau­kowcy jed­nak odkryli, że wzrost ilo­ści keto­nów jest więk­szy w cza­sie okre­so­wej gło­dówki. Pod­czas diety keto­ge­nicz­nej poziom keto­nów wzra­sta 4-krot­nie, nato­miast pod­czas gło­dówki aż 20-krot­nie.

Metoda mocno osa­dzona w histo­rii ludz­ko­ści

Pod­su­mo­wu­jąc, okre­sowa gło­dówka może mieć widocz­niej­szy i korzyst­niej­szy wpływ na zdro­wie. Posz­cze­nie i ketoza były naszym klu­czem do prze­trwa­nia od zara­nia dzie­jów — poma­gały naszym przod­kom prze­trwać okresy głodu.

Dzi­siaj zaczy­nają być uzna­wane za spo­sób, dzięki któ­remu przy­szłe poko­le­nia będą mogły żyć w zdro­wiu psy­chicz­nym i fizycz­nym.

Komentarz